Хүлээн авалт, арга хэмжээн захиалга

Рестораний дэргэд хүлээн авалтын заалыг ашиглалтанд оруулан

одоо суугаа 150, босоо 200 хүний хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна.