Захиалга өгөх

Рестораний дэргэд хүлээн авалтын заалыг ашиглалтанд оруулан одоо суугаа 150, босоо 200 хүний хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна